Stud Dogs – 2

CH.Lyndobe’s Whiz Kid v Sundell, WAC, “Whiz”